Καταστατικό

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

             I.      Επωνυμία
           II.      Σκοπός
        III.      Προσδιορισμός της θέσης και της έκτασης της αγροτικής καλλιέργειας
      IV.      Διοικητική Δομή της Ομάδας
        V.      Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων
      VI.      Διαγραφή Mέλους
   VII.      Οργάνωση της καλλιέργειας
 VIII.      Επιλογή τμήματος ατομικής καλλιέργειας
       IX.      Μέθοδοι καλλιέργειας
          X.      Γενικά


                                                                                         ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΟΔΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Επωνυμία
Δημιουργείται ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, με την ιδιαίτερη επωνυμία  «…………………………..», ο οποίος, στο παρόν έγγραφο, θα αναφέρονται στο εξής και ως «Ομάδα».

Σκοπός
Ως βασικός σκοπός σύστασης της Ομάδας, ορίζεται η συλλογική καλλιέργεια αγροτικής γης, κοντά στη πόλη της Κομοτηνής και συγκεκριμένα σε αγρό, που θα παραχωρηθεί αποκλειστικά, κατά χρήση, στο μέλος της Ομάδας, κο Αμανατίδη Δημήτριο, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως «Προεδρεύων» της Ομάδας.
Η καλλιέργεια στοχεύει στη μη κερδοσκοπική παραγωγή τροφίμων (κυρίως λαχανικών), προς ιδιο-κατανάλωση, χωρίς να αποκλείεται η εθελοντική, δωρεάν παροχή, μέρους της παραγωγής, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ή στο πλαίσιο ανταλλαγών υλικών και υπηρεσιών, προς άτομα και φορείς, που θα συμβάλλουν στη δημιουργία του ομαδικού λαχανόκηπου, καθώς και στη προαγωγή των ανθρώπινων σχέσεων, μεταξύ των μελών της ομάδας και τη δημιουργία ενός πυρήνα συνεργασίας, που ενδεχομένως να αποτελέσει οδηγό για την επέκταση τέτοιων δράσεων.
Δευτερευόντως η Ομάδα μπορεί να προχωρήσει στην υποστήριξη και άλλων οικολογικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και στη συνεργασία με άλλες «συγγενείς» ομάδες, φορείς, οργανώσεις και πρόσωπα.

Προσδιορισμός της θέσης και της έκτασης της αγροτικής καλλιέργειας
Ο προαναφερόμενος αγρός έχει έκταση 3.500 τ.μ. και βρίσκεται στην θέση «Κουρτ Μπελή», συνορεύει δε γύρωθε ως εξής: 
Βόρεια με ιδιοκτησία.
Νότια με ιδιοκτησία.
Ανατολικά με ιδιοκτησία.
και Δυτικά με ιδιοκτησία.

Διοικητική Δομή της Ομάδας
Για την εύρυθμη λειτουργία του Συνεργατικού Λαχανόκηπου Κομοτηνής, θα συγκροτηθεί η  Επιτροπή Δράσης (Ε. Δ.).
Η Επιτροπή Δράσης (Ε. Δ.) θα είναι τριμελής, με μόνιμο μέλος και πρόεδρό της, τον προεδρεύοντα την ομάδα και αναπληρωτή αυτού, το μέλος που θα ορίζει ο ίδιος ο προεδρεύων, καθώς και δύο (2) μέλη, με τα αναπληρωματικά αυτών, τα οποία θα επιλέγονται από τα μέλη της Ομάδας και θα έχουν θητεία ενός (1) έτους.
Η επιλογή αυτή θα γίνεται ως εξής: Αρχικά, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία ως υποψήφιοι, θα δηλώνουν την υποψηφιότητά τους στον προεδρεύοντα. Κατόπιν, ο προεδρεύων θα ενημερώνει την Ομάδα για τις κατατεθείσες υποψηφιότητες και θα ορίζει τον τόπο και το χρόνο, όπου θα συγκεντρωθούν τα ενεργά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Ομάδας, για να διενεργηθεί η διαδικασία επιλογής.
Προϋπόθεση για τη διενέργεια της επιλογής, θα είναι η επίτευξη «απαρτίας», η οποία θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί, εφόσον συγκεντρωθεί τουλάχιστον το ½ του συνολικού αριθμού των ενεργών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Ομάδας. Στην αντίθετη περίπτωση, η συγκέντρωση θα αναβληθεί για τρείς (3) ημέρες και στην επόμενη συγκέντρωση, θα γίνει η επιλογή, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών. Ως τακτικά μέλη της επιτροπής θα επιλεχθούν τα δύο μέλη, που έλαβαν τους περισσότερους, κατά σειρά, ψήφους και ως αναπληρωματικά τα αμέσως δύο επόμενα. Ακολούθως, ο προεδρεύων θα ορίζει το ένα εκλεγμένο μέλος ως Ταμία, με τον αναπληρωτή του, και το άλλο ως Γραμματέα, με τον αναπληρωτή του.
Έργο της Ε. Δ. θα είναι η λήψη και υλοποίηση αποφάσεων, τόσο αυτοτελώς, όσο και μετά από εισηγήσεις των μελών της Ομάδας, ο έλεγχος και η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των δράσεων της ομάδας, όπως αυτές προβλέπονται από το παρόν κείμενο, καθώς και η συνεχής και άμεση πληροφόρηση όλων των μελών, σχετικά με θέματα λειτουργίας, διαχείρισης και δράσης της Ομάδας. Η σχετική πληροφόρηση, μπορεί να γίνεται μέσω οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Ο Ταμίας θα έχει ως έργο να συγκεντρώνει και να διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους της Ομάδας. Θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση ενός απλού βιβλίου εσόδων-εξόδων, την είσπραξη των ποσών, που αναλογούν σε κάθε μέλος, ανάλογα με τη συμμετοχή του και τη διαχείριση αυτών, σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του λαχανόκηπου, καθώς και κάθε άλλου εσόδου, υπογράφοντας σχετική, διπλότυπη απόδειξη.
Μέχρι ένα ποσό, που θα ορίζεται από την Ε.Δ., ο Ταμίας θα μπορεί να πραγματοποιεί δαπάνες, αφού ενημερώσει τον προεδρεύοντα, χωρίς προηγούμενη απόφαση, με απόδοση λογαριασμού, ενώ πέραν του ποσού αυτού, κάθε δαπάνη θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγκριθεί από την Ε.Δ.
Ο Ταμίας και ο αναπληρωτής του, στο τέλος του έτους θα συντάσσουν έγγραφο απολογισμού του έργου τους (εσόδων – εξόδων), το οποίο θα κατατίθεται στην Επιτροπή Δράσης, η οποία θα το ελέγχει και θα το παρουσιάζει ενώπιον όλων των μελών της Ομάδας.
Ο Γραμματέας θα έχει ως έργο τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, καθώς και όσες αρμοδιότητες του δοθούν από τον προεδρεύοντα.
Κατά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, ο «Προεδρεύων» της Ομάδας, κος Αμανατίδης Δημήτριος, ως μοναδικός υπεύθυνος, απέναντι στον κύριο της έκτασης, στο νόμο και σε τρίτους, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της μη έγκρισης, οποιασδήποτε απόφασης ή εισήγησης, κρίνει αιτιολογημένα, ότι αντίκειται στους σκοπούς της ομάδας ή δημιουργεί νομικά προβλήματα έναντι τρίτων ή τον κύριο της έκστασης ή είναι εκτός του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων
 Στην ομάδα δημιουργίας και καλλιέργειας του Συνεργατικού Λαχανόκηπου, θα συμμετέχουν αρχικά όσοι υποβάλλουν σχετικό αίτημα, αφού φυσικά αποδεχθούν τους σχετικούς όρους συμμετοχής και καταθέσουν το αρχικό ποσό συνδρομής. Ακολούθως, θα μπορούν να συμμετέχουν και νέα άτομα, που ενδεχομένως θα θελήσουν αργότερα να ενταχθούν, εφόσον φυσικά υπάρχει ακόμα ελεύθερη έκταση προς καλλιέργεια.
Για λόγους ευέλικτης λειτουργίας, καθώς και αυτάρκειας της παραγωγής ανά συμμετέχοντα, μπορούν να συμμετέχουν τελικά τόσα άτομα, ώστε σε κάθε άτομο να αντιστοιχεί μια ελάχιστη, διαθέσιμη, καλλιεργήσιμη έκταση 50 τ.μ.
Εφόσον τα νέα υποψήφια μέλη είναι παραπάνω από τα ελεύθερα μερίδια, τότε η επιλογή των νέων μελών θα γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Δράσης, με βάση κοινωνικά κριτήρια: άνεργοι, άστεγοι, χαμηλού εισοδήματος, μονογονεϊκές οικογένειες, κ.λπ.
Για τη συμμετοχή στην Ομάδα και την λήψη μερίδας, το υποψήφιο μέλος θα υποβάλλει σχετική αίτηση και θα καταθέτει εφάπαξ συνδρομή πενήντα ευρώ (50 €), για τη δημιουργία του Κοινού Ταμείου της Ομάδας.
Το οποιοδήποτε μέλος της Ομάδας, δεν αποκτά οποιουδήποτε είδους νομική σχέση ή δικαίωμα, επί της εκτάσεως που θα καλλιεργεί.

Διαγραφή Mέλους
H ιδιότητα του μέλους χάνεται:
α) Δια παραιτήσεως. Οποιοδήποτε μέλος, έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από την Ομάδα, υποβάλλοντας έγγραφη αίτηση προς την Επιτροπή Δράσης.  
β) Δια διαγραφής, με απόφαση της Επιτροπής Δράσης, λόγω μη εκπληρώσεως των οικονομικών, προς την Ομάδα, υποχρεώσεων του.
γ) Δια διαγραφής, με απόφαση της Επιτροπής Δράσης, όταν ο καλλιεργητής εγκαταλείψει τη μερίδα του για περισσότερο από 1 έτος ή για πάνω από 2 καλλιεργητικές περιόδους. Τότε η Επιτροπή Δράσης, μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή ή μόνιμη αποβολή του μεριδιούχου από την καλλιέργεια ή και την Ομάδα, εξετάζοντας κατά περίπτωση τη σοβαρότητα του λόγου εγκατάλειψης της καλλιέργειας, καθώς και την ύπαρξη ατόμων στην λίστα αναμονής, για εισδοχή στη συλλογική καλλιέργεια.
δ) Δια διαγραφής, όταν η δράση και η εν γένει στάση του, εκτρέπεται προς άλλους σκοπούς,  που αντιτίθενται στους σκοπούς της Ομάδας ή όταν δεν τηρεί τους όρους του παρόντος.
Όποιος, για οιονδήποτε λόγο, απώλεσε την ιδιότητά του ως μέλος, αποχωρεί από την Ομάδα, χωρίς καμία αποζημίωση ή επιστροφή των χρημάτων, που έχει δώσει στο κοινό ταμείο, ενώ συγχρόνως  στερείται και παντός σχετικού δικαιώματος, που τυχόν απορρέει εκ του παρόντος.

Οργάνωση της καλλιέργειας
Ως «Καλλιεργητής», ορίζεται το μέλος της Ομάδας, το οποίο έχει λάβει μερίδα και την καλλιεργεί.
Ως «Ατομική Καλλιέργεια» ή «Μερίδιο», ορίζεται το τμήμα έκτασης 50 τ.μ., ανά συμμετέχοντα, το οποίο ο «καλλιεργητής» καλλιεργεί με προσωπική εργασία και προσωπική απολαβή της παραγωγής.
Τα έξοδα της δραστηριότητας, που διαχωρίζονται σε κόστος εκκίνησης-υποδομών, κόστος λειτουργίας και γενικά έξοδα, θα κατανέμονται ισόποσα, σε κάθε συμμετέχοντα, με μερίδιο, στην καλλιέργεια.
Τα εργαλεία ή μηχανήματα, που θα αγορασθούν, καθώς και οι κινητές υποδομές, που τυχόν θα κατασκευασθούν, από χρήματα του Ταμείου, θα ανήκουν εξίσου σε όλα τα μέλη της ομάδας. Οι σταθερές και μη δυνάμενες να απομακρυνθούν υποδομές, θα μεταβιβασθούν, μετά την διάλυση της ομάδας, στον κύριο της γης, με βάση τη σύμβαση χρησιδανείου, που έχει συναφθεί με αυτόν.
Για ορισμένες εργασίες, ειδικά κατά την εκκίνηση της δράσης ή αργότερα, στην περίπτωση που χρειασθεί οποιουδήποτε είδους τεχνική υποστήριξη (γεωπόνος, κ.λπ.), θα μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία ανάθεσης αυτών (επί πληρωμή), σε εξωτερικούς συνεργάτες. Για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης, η Επιτροπή Δράσης θα αναλαμβάνει τη διενέργεια έρευνας αγοράς και ακολούθως, αφού ενημερώσει τα μέλη της Ομάδας, θα προχωρά στην ανάθεση του αντίστοιχου έργου ή προμήθειας υλικών ή υπηρεσιών.
Όλοι οι συμμετέχοντες στην καλλιέργεια, είναι ισότιμα υπεύθυνοι και αρμόδιοι για τη φροντίδα, τη συντήρηση, την καθαριότητα και την προστασία των κοινόχρηστων χώρων (κύριοι και δευτερεύοντες διάδρομοι, θέση στάθμευσης, περίφραξη, είσοδος, κεντρική υδροδότηση, κιόσκι, κ.λπ.) και θα συμμετέχουν σε αυτές τις εργασίες, είτε κυκλικά, είτε όπως αλλιώς θα ορίζεται με αποφάσεις της Επιτροπής Δράσης.

 Επιλογή τμήματος ατομικής καλλιέργειας
Η επιλογή του τμήματος της ευρύτερης έκτασης, που θα καλλιεργεί κάθε συμμετέχων, θα γίνει ως εξής:
Αρχικά με βάση το τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης, θα σχεδιασθούν οι κοινόχρηστοι χώροι και οι θέσεις που θα χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένες δράσεις (τοποθέτηση μηχανημάτων, οχημάτων, κ.λπ.).
Αφού από τη συνολική έκταση αφαιρεθεί η έκταση, που θα καλύπτουν  οι προαναφερόμενες δράσεις, η υπόλοιπη έκταση θα διανεμηθεί σε ………. τμήματα  των 50 τ.μ., τα οποία θα αριθμηθούν από το (1) έως το (…). Ακολούθως, θα κληθούν όλα τα μέλη της Ομάδας και ο κάθε «καλλιεργητής», θα επιλέξει, από κληρωτίδα, ένα κλήρο. Ο αριθμός που θα αναγράφεται στον επιλεγόμενο κλήρο, θα αντιστοιχεί στο αριθμημένο τμήμα έκτασης, το οποίο πλέον θα αποτελεί την ατομική καλλιέργεια – μερίδα του εν λόγω καλλιεργητή. Κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Δράσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, θα είναι δυνατή η, μεταξύ των μελών, αλλαγή των προς καλλιέργεια επιλεχθέντων τμημάτων.

Μέθοδοι καλλιέργειας
Η καλλιέργεια του αγρού θα γίνεται υποχρεωτικά με βάση τις αρχές της βιολογικής, βιοδυναμικής ή φυσικής καλλιέργειας, με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή καθαρών, ασφαλών και χρήσιμων, για τον ανθρώπινο οργανισμό, τροφίμων, χωρίς να επιτρέπεται η χρήση υλικών και μεθόδων, που αφενός, προκαλούν βλάβες, είτε στις καλλιέργειες των άλλων συνκαλλιεργητών, είτε στις καλλιέργειες των γειτνιαζόντων ιδιοκτητών και αφετέρου, επιβαρύνουν τα παραγόμενα προϊόντα ή μολύνουν το φυσικό περιβάλλον.
Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η χρήση τεχνητών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ζιζανιοκτόνων και λοιπών χημικών παρασκευασμάτων της εντατικής γεωργίας, βαρέων μηχανημάτων, καθώς και μεθόδων, που σπαταλούν το νερό και τους λοιπούς φυσικούς πόρους ή βλάπτουν το περιβάλλον και τους γείτονες του Λαχανόκηπου.
Επίσης, δεν επιτρέπεται η εσωτερική περίφραξη της ατομική καλλιέργειας - μερίδας (επιτρέπεται μόνο η πρόχειρη σήμανση αυτών, έτσι ώστε να καθορίζονται τα όρια της κάθε ατομικής καλλιέργειας), καθώς και η φύτευση-καλλιέργεια, εντός των ατομικών καλλιεργειών - μερίδων, δένδρων, θάμνων και αμπελιού.
Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε μεθόδου και τη χρήση οποιουδήποτε είδους σκευάσματος, ο καλλιεργητής υποχρεωτικά θα ενημερώνει και θα ζητά την έγκριση «εφαρμογής και χρήσης», από τον αρμόδιο τεχνικό σύμβουλο της Ομάδας, τον κο Αμανατίδη Δημήτριο, Γεωπόνο.
Στην περίπτωση που ένας καλλιεργητής προχωρήσει σε χρήση «απαγορευμένου» ή «απαγορευμένης», σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, σκευάσματος ή δράσης, τότε αυτός παραδίδει άμεσα την έκταση που καλλιεργούσε και με απόφαση της Επιτροπής Δράσης αποχωρεί από την ομάδα, χωρίς καμία αποζημίωση ή επιστροφή των χρημάτων, που έχει δώσει στο κοινό ταμείο.
Ο τρόπος εφαρμογής, στο σύνολο της καλλιεργούμενης έκτασης, άλλων απαραίτητων δράσεων, όπως π.χ. πότισμα, λίπανση, κ.λπ., θα καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Δράσης, σε συνεργασία με τον αρμόδιο τεχνικό σύμβουλο της Ομάδας.
 
Γενικά
Για τη διευθέτηση κάθε ιδιαίτερης περίπτωσης ή προβλήματος, που η αντιμετώπισή τους δεν προβλέπεται με το παρόν έγγραφο, ορίζεται ως αρμόδια η Επιτροπή Δράσης, η οποία είτε λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις απευθείας, είτε μπορεί να αναθέτει σε μεμονωμένα μέλη της ή σε επιτροπές από μέλη της Ομάδας ή σε μεμονωμένα μέλη της Ομάδας, να ενεργήσουν για λογαριασμό της, ενημερώνοντας τη απολογιστικά.
Το παρόν κείμενο Γενικών Αρχών Λειτουργίας, εφόσον κριθεί αναγκαίο, δύναται μελλοντικά να τροποποιηθεί.